ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kovalikné Szabó Éva (a továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban ÁSZF) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott, spinningevivel.hu honlapján elérhető szolgáltatásainak igénybevételének feltételeiről.

 

A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Kovalikné Szabó Éva
 • Székhely: 2724 Újlengyel, Kőrösi út 1/F
 • Adószáma: 72072479-1-33
 • Telefon: 06-20-9299-612
 • E-mail: spinningevivel@gmail.com

Felhasználó: a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

 

A szolgáltatás tárgya:  Spinning óra (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A szolgáltatás Dabason spinning teremben és online elérhető formában vehető igénybe, ezt Szolgáltató egyértelműen megjelöli az aktuális óránál, így a felhasználó mindig tudja, mikor milyen órára jelentkezik be, mire vonatkozik a szerződés.

 

Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Spinning órákon kívül elérhetőek még alábbi szolgáltatásai, melyekre jelen ÁSZF nem vonatkozik. Ezekkel kapcsolatban e-mailen vagy a honlap Kapcsolati űrlapján lehet érdeklődni és jelentkezni. Ebben az esetben ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos minden szükséges információt Kovalikné Szabó Éva e-mailben fog eljuttatni az érdeklődők részére. Ilyen szolgáltatás:

– Loveyourbelly Hasizomfejlesztő és Regeneráló Tréning

– Spinner kerékpár bérlés

– Életmódváltással kapcsolatos konzultáció

– Testösszetétel mérés

– SMR hengerelés

– Kinesio Tape ragasztás

 

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

 

A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges.

Az ÁSZF elfogadása a spinningevivel.hu honlapon a Felhasználó regisztrációja / órára történő bejelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.

A sikeres bejelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon történő elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

 

Bejelentkezési menüpont

A Szolgáltatás honlapján a bejelentkezési menüpont alatt kért adatok megadásával történik a szerződés megkötése. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt / bejelentkezést végző személy az adatait önként adja meg, a weboldalon olvasható adatkezelési tájékoztató ismeretében.

A Dabason tartott tantermi órákon Szolgáltató tanteremben igénybe vehető oktatást tart, míg az online közzétett spinning órák alatt a Szolgáltató élő-online órákat közvetít Facebook zárt csoportban, amit Felhasználó számítógépén keresztül nézhet, online tud részt venni az órákon, miközben hallja a gyakorlatokhoz kapcsolódó instrukciókat is.

Az elmulasztott óra utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A Dabason tartott tantermi órákhoz a spinning kerékpárt Szolgáltató biztosítja.

Az online órák bizonyos, a Felhasználónál meglévő technikai feltételekhez kötött, alábbiak szerint:

Ahhoz, hogy az online Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

 • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)
 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)
 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)
 • Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró.
 • A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatások aktuális előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

 

A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

A Dabason tanteremben tartott spinning órát Felhasználó a tanterem házirendjében meghatározott feltételekkel veheti igénybe.

Az online spinning órát Felhasználó a számítógépéről a zárt Facebook-csoportba  bejelentkezve tudja igénybe venni abban az időszakban, amikorra előfizetését teljesítette. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja és az előfizetési díja megfizetése napjától jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

 

A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató szolgáltatás-típusonként előzetesen közzéteszi.

A Felhasználó az előfizetési díj megfizetésével jogosult az előfizetés időszakában meghirdetett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozással részt venni, annak függvényében milyen típusú jegyet, illetve bérletet vásárolt.

 

Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

 

A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

A Felhasználó a Dabasi teremben tartott esti (16h után kezdődő) spinning órára  történő bejelentkezése esetén a megelőző napon éjfélig jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől, illetve felmondani azt, míg a délelőtti (12h előtt kezdődő) spinning órára történő bejelentkezése esetén a megelőző napon 12h-ig jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől.

Amennyiben a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát a weboldalon tudja jelezni azzal, hogy az órára történt bejelentkezését időben visszavonja.

Felhasználó az elállási jog gyakorlására nyitva álló időn kívül elállási jogát nem gyakorolhatja, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatást ki kell fizetnie, amennyiben azt nem mondja le időben.

A bérletek megvásárlásával Felhasználó lemond az elállási jogáról.

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó a fentiek szerint, az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 7 (hét) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő átutalással.

 

Illetéktelen felhasználás tilalma

A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját, vagy vele szerződésben lévő partnere fejlesztésének szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

 

Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó,  2724 Újlengyel, Kőrösi út 1/F címen postai úton, vagy spinningevivel@gmail.com címen e-mail útján közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.